За нас

История

ЕТ “ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ – ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ” е наследник на създадената през 1990 г. от доктора на техническите науки, инж. Христомир Николаев Иванов ЕТ “КОНТЕХ” - една от първите частни инженерингови фирми в страната, използващи съвременни способи и средства в областта на проектирането и изграждането на мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства с висока степен на риск за хора и животни.

начало

ПРИНЦИПИ

начало

ОСНОВНИ ОБЕКТИ ЗА ЗАЩИТА

начало

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Забележка: При проектирането, изграждането и сервиза както на мълниезащитните и заземителните уредби, така и на системите за защита от токови удари, атмосферни и комутационни пренапрежения, се отчитат изискванията наНаредба № 8на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2004 г., българския стандарт EN 61643-1, германския стандарт VDE 0185 – DIN57 185, френско- испанския стандарт NF C17-102/ 1995 г., стандартите на ЕС /NFPA 780, IEC 61443-1, IEC 61643-1, IEC 62305-1 ÷ 4 и др./, БДС EN 62305 – 1 ÷ 4:2006 /за сега само с препоръчителен характер/ и останалата нормативна уредба в страната ни, свързана с проблемите на мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

начало

ПРОЕКТИРАНИ И ИЗГРАДЕНИ МЪЛНИЕЗАЩИТНИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ

начало

Списък на публикации за ЕТ “ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ – ХРИСТОМИР НИКОЛАЕВ”:

Вестници

Интернет издания

начало